POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATKA KLIJENATA

 

 1. UVODNE NAPOMENE

Iznimno cijeni mo privatnost svojih klijenata te ozbiljno i odgovorno postupamo s Vašim osobnim podacima. Informacije koje prikupljamo tražene su isključivo kako bismo Vam omogućili potpunu i profesionalnu uslugu, u skladu s našim poslovanjem.

Prilikom pružanja usluga iz svoje profesionalne djelatnosti postupamo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (GDPR-u General Data Protection Regulation) kao i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) te ostalih važećih propisa kojima se štite osobni podaci.

Naš je cilj pružiti svim zainteresiranim osobama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koja pripadaju klijentima u vezi obrade osobnih podataka.

Također, korištenje osobnih podataka unutar našeg sustava poslovanja usmjereno je na obradu Vaših zahtjeva da bismo bili u mogućnosti obavijestiti Vas o novostima koje se tiču naših usluga i poslovanja. Stoga Vas molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih, a sve kako bismo mogli postupati sukladno načelima zaštite osobnih podataka kao i pružati profesionalnu i cjelovitu uslugu. U slučaju da primijetite bilo kakvo odstupanje od navedenih načela ili imate bilo kakvu primjedbu vezanu uz naš način poslovanja, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu: info@leonidastravel.com, a sve kao bismo unaprijedili naše usluge i poslovanje.

 

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Klijentom se smatra osoba koja je od LEONIDAS TRAVEL d.o.o.-a zatražila uslugu ili ponudu za uslugu.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

U skladu s time, postupamo sukladno sljedećim načelima:

 1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

 1. Ograničavanje svrhe

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

 1. Smanjenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

 1. Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

 1. Ograničenje pohrane

Podatke koji omogućavaju identifikaciju klijenta čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

 1. Cjelovitost i povjerljivost

Podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 1. Pouzdanost

Svi naši zaposlenici koji prikupljaju ili obrađuju osobne podatke naših klijenata upoznati su i educirani u skladu s načelima Uredbe te postupaju zakonito, pošteno i transparentno s osobnim podacima klijenata.

 

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

 1. Prikupljanje podataka u poslovnicama- prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu
 2. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom
 3. Prikupljanje podataka putem weba- Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude; Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama ili prilikom registracije računa

 

 1. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece (radi npr. ostvarivanja popusta), broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja.

Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između LEONIDAS TRAVELA d.o.o.-a i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora.

Smatrat će se da je klijent koji je LEONIDAS TRAVEL-u d.o.o. dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

 

 1. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

 1. Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora- osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.
 2. Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima- ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.
 3. Za interne potrebe – sa ciljem zaštite interesa svojih klijenata kao i vlastitih legitimnih interesa, u skladu sa važećim propisima.

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza LEONIDAS TRAVEL-a d.o.o.

 

 1. PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

 1. U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To, na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

 1. Kada je korisnik dao privolu

Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

 1. Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače

Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču.

 

 1. PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti informacije o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

 1. Pravo na ispravak

Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose, kao i tražiti nadopunu nepotpunih podataka.

 1. Pravo na brisanje  („pravo na zaborav“)

Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka („pravo na zaborav“), osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. LEONIDAS TRAVEL d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka izvršenih na zahtjev klijenta.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. LEONIDAS TRAVEL d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

 1. Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kojem slučaju LEONIDAS TRAVEL d.o.o. neće koristiti podatke u tu svrhu.

 1. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prilikom zaštite osobnih podataka svojih klijenata rukovodimo se poslovnom praskom u području turizma kao i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Svakodnevno se unaprjeđujemo u području svojeg djelovanja te nam je od osobitog interesa zadovoljstvo klijenta što naravno podrazumijeva i zaštitu njegovih osobnih podataka. Iz tog razloga smo uložili dodatna sredstva i napor kako bismo zaštitili svoje klijente od bilo kakvog neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: info@leonidastravel.com, kao i podnijeti prijavu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima LEONIDAS TRAVEL-a d.o.o. O mogućim izmjenama i dopunama Politike, klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

U Rijeci, 18.06.2018.


English